Маркетингийн 1 хуудас төлөвлөгөө
Мэдээллийн үнэ цэнэ

Business.MN сэтгүүлийн флип-дугаар

MagsBusiness.MN сэтгүүлийг захиалмаар байна, гэхдээ эхлээд олоод нэг үзчих юмсан гэж олон хүн хэлдэг. Харин бидэнд хүссэн хүн бүрт сэтгүүлийг биетээр нь илгээж, урьдчилан үзүүлэх боломж байсангүй. Хэвлэгдэн гарсан эхний 3 дугаар бүрэн борлогдож дууссан. Одоо 4 дэхь дугаар хэвлэгдэн захиалагчдынхаа гар дээр очиж байна.

Сайн мэдээ гэвэл, энд бид сэтгүүлийнхээ анхны дугаарыг онлайн флип-форматаар бэлтгэж нийтэллээ. Энэ флип дугаараас таныг манай сэтгүүлийн талаар бүрэн ойлголт, мэдрэмж авч чадна гэж найдаж байна.

Сэтгүүлийн Business.MN сайт тун удахгүй ажиллаж эхэлнэ. Мөн бид сэтгүүлийнхээ гар утасны апп-ын талаар мартаагүй байгаа.

Сэтгүүлийн эхний дугааруудыг хүлээн авсан манай уншигчид сэтгэгдэл өндөр, урамтай байгаад бид их баяртай байна.

Бизнес эрхлэгч, энтрепренерүүдэд зориулсан Business.MN сэтгүүлээ захиалан уншаарай. Захиалгын талаар Business.MN сайтаас үзнэ үү.

- Захын сум, хуудасны өнцөгт дарж хуудсыг эргүүлэн үзнэ. Голын сумыг дарж бүтэн дэлгэцээр үзнэ -

 

 

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)